Článek 1
Základní ustanovení


1. Správcem osobních údajů je obchodní společnost JayLabs s.r.o., IČ 05591759, se sídlem Lamačova 634/2, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 266604, kontaktní email jay@jaylabs.com.

2. Správce zpracovává osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

 

Článek 2
Zpracovávané osobní údaje a jejich zdroje

 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a veškeré další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Článek 3
Důvody a účel zpracování osobních údajů

 

1. Důvodem zpracování osobních údajů jsou:

- plnění smluvních vztahů mezi Vámi a správcem,

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů, nabídky produktů a služeb),

- plnění zákonných povinností stanovených správci,

- Vámi udělený souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů, nabídky produktů a služeb) v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (např. jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,

- péče o zákazníky – správce může zpracovávat Vaše údaje v případě řešení Vašich dotazů či žádostí,

- uživatelský účet – správce zpracovává Vaše údaje zadané v uživatelském profilu, který obsahuje dodatečné funkce a možnost vybrané osobní údaje měnit,

- uplatnění práv a právních nároků správce a kontroly orgánů veřejné moci.

3. Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Automatizované zpracování se týká například vytvoření statistických informací o návštěvnosti internetových stránek správce a podobě. Automatické zpracování se rovněž týká tzv. cookies, které jsou využívány na internetových stránkách správce.

 

Článek 4
Doba uchovávání údajů

 

1. Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů,

- po dobu, která vyplývá z důvodu a účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, zejména z důvodů povinností vyplývajících z právních předpisů,

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, nejdéle po dobu 15 let od udělení souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Článek 5
Další příjemci osobních údajů

 

1. Dalšími příjemci osobních údajů jsou subjekty:

- podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,

- podílející se na zajištění provozu služeb,

- zajišťující marketingové služby,

- orgány veřejné správy,

- pojišťovny na základě smlouvy a při hlášení pojistné události.

2. Správce je oprávněn předat osobní údaje do třetí země (tj. do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou například poskytovatelé mailingových služeb či cloudových služeb.

 

Článek 6
Vaše práva

 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

- právo na přístup ke svým osobním údajům,

- právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování,

- právo na výmaz osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování,

- právo na přenositelnost údajů,

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1 těchto zásad.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

Článek 7
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontroluje jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonaluje.

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

 

1. Zaškrtnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedeným na internetových stránkách správce vydáváte souhlas se zpracování osobních údajů a cookies v případech, kdy je souhlas nutný dle právních předpisů a současně souhlasíte ze zněním těchto zásad, které v plném rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

3. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 3. 2021.